Nafco A.N

نفکو گچ. ملاتیست بر پایه گچ و پرلیت با وزن مخصوص حدود 300 کیلوگرم بر متر مکعب. مناسب آتش سوزی های سلولزی جهت کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، اداری و تجاری است.

به دلیل کیفیت بالای این مواد ضخامتهای کمتری برای پوشش دادن مورد نیاز میباشد و از طرف دیگر پائین بودن وزن مخصوص منتج به نیاز کمتری به مواد اولیه میگردد که از یکطرف هزینه نهائی بابت خرید ، حمل و اجرا پائین میاید و مهمتر از آن بار مرده تحمیل شده به اسکلت فلزی برای برجهای بلند مرتبه به مراتب کمتر خواهد بود.

Translate »